Українці

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти к навигации Перейти к поиску

Шаблон:Перенаправлено Шаблон:Перенаправлено Шаблон:Перенаправлено

 1. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ Шаблон:Hatnote

Шаблон:Картка Украї́нці — східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України.[1] Як етнос сформувався на землях сучасної України та частин суміжних земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії. За межами України проживають в Росії, Казахстані, Молдові, Білорусі, Киргизстані, Узбекистані, Польщі, Канаді, США, Аргентині та багатьох інших країнах. Загальна чисельність перевищує 46 мільйонів осіб. З них 37 мільйонів мешкає в Україні. Більшість українців розмовляють українською мовою, що належить до східнослов'янської мовної групи. За релігійною приналежністю — православні і греко-католицькі християни. До XX століття вживали самоназву русь, русини, козаки. Також українців називали рутенами, черкасами, малоросами. Шаблон:Українці

Історія[править]

Етноніми[править]

Самоназвами українців до ХІХ століття були «русь» або «русини», похідні від імені середньовічної Руської держави. Ці назви фігурують в українських літописах, діловодстві, релігійній та світській літературі XIII—ХІХ століть. У латинських текстах русинів часто записували «рутенами», а в грецьких джерелах і похідних від них — «росіянами». У тогочасній літературі «русини» (русь, рутени, росіяни) протиставлявся «литві» (литовцям, литвинам), «ляхам» (полякам) та «москві» (москвинам, сучасним росіянам).

У XVI—XIX ст., паралельно із назвою «русини», українців називали «козаками». Це було пов'язано з тим, що Україна була центром володінь козацької вольниці — Війська Запорозького. З кінця XVII до початку ХІХ ст., після входження більшої частини українських земель до складу Російської держави, українців також називали «малоросами» (малоруським, малоросійським народом), за візантійською церковною назвою України — «Мала Росія».

У 1590 р. вперше у вітчизняній історіографії ввів до політичного словника назву «український народ»руський шляхтич, доктор теології, церковний та суспільно-політичний діяч Речі Посполитої Йосиф Верещинський, виповнивши її етнополітичним змістом. Етнонім «українці» вперше фіксується наприкінці XVI ст. у документах, присвячених козацькому повстанню Наливайка. У першій половині XVII ст. «українцями» називали послів на сеймах Речі Посполитої від Київського, Брацлавського і Чернігівського воєводств. В козацьку добу «українцями» позначали мешканців козацьких політій — Гетьманщини, Слобожанщини і Запорожжя. З другої половині XVII ст. етнонім «українці», а особливо «народ український» вже широко використовувався гетьманами України і козацькою старшиною Війська Запорозького. З початку ХІХ ст., аби підкреслити свою окремішність від росіян (великоросів), харківська українська інтелігенція стала використовувати назву «українці» як загальний етнонім замість старої назви «русини». Ця нова самоназва остаточно затвердилася у Наддніпрянській Україні після національно-визвольного руху 1917—1920 років та радянської українізації. Теж саме відбулося на Галичині і Буковині у 1918—1940 роках завдяки діяльності українських націоналістичних організацій.

Етногенез[править]

«Українські» дніпро-донецька культура та трипільська культура на карті неолітичних культур Європи Балто-слов'янська мовна спільність Ареал діалектів української мови. Початок XX століття

Українці — індоєвропейський слов'янський етнос, коріння якого на території України сягає ймовірно неоліту.

Територія України є частиною того етнокультурного простору, де в різний час відбувалися процеси становлення індоєвропейців, праслов'ян, слов'янських етнічних утворень[2]. Подніпров'є, Полісся, Лівобережжя — регіони формування/поширення археологічних культур, що асоціюються з індоєвропейцями (див.: дніпро-донецька культура, середньостогівська культура, ямна культура). Індоєвропейські племена були сучасниками племен-носіїв трипільської культури, що мешкали на півдні Правобережжя. Появі на історичній арені слов'ян передувало тривале в часі існування гіпотетичного балтослов'янства (див.: культура шнурової кераміки, тшинецько-комарівська культура, сосницька культура), праслов'янства. У I тисячолітті до н. е. в степах України кочували іраномовні племена, які контактували з існуючими неподалік від них культурами Подніпров'я, що мали відношення до формування праслов'янських спільностей (див.: чорноліська культура, милоградська культура). В 1-й половині I тисячоліття н. е. у лісостеповій і лісовій зонах України існували зарубинецька культура, волино-подільська культура, київська культура та «готська» черняхівська культура, носіями яких повністю або частково були праслов'яни. На їхній основі в середині I тисячоліття н. е., після навали гунів, сформувалися такі ранньосередньовічні спільності, як корчацька, пеньківська, колочинська, що асоціюються зі слов'янськими племінними союзами антів та склавінів.

За концепцією етногенезу українців, яку у XIX—XXI століттях творили М. Грушевський, М. Костомаров, М. Максимович, Я. Дашкевич, Г. Півторак, В. Баран, Л. Залізняк та інші, український етнос постав на основі слов'ян, нащадків антів та склавінів — літописних полян, волинян, сіверян, тиверців, деревлян, уличів, білих хорватів та дреговичів, інтегрованих у середньовічній руській (українській) державі[3][4]. Слід зазначити, що український етнокультурний комплекс, маючи в своїй основі праслов'янський компонент, також увібрав в себе ймовірно іранський (спадок скіфів, сарматів), германський (спадок готів), балтський, фракійський, кельтський елементи[5][6]. У середньовіччя в етногенезі українців взяли участь германці (варяги), а крім того, українці асимілювали вихідців з тюркських народів.

Існує також трипільсько-індоєвропейська теорія походження українців, над творенням якої працювали такі дослідники, як В. Хвойка, В. Щербаківський, Я. Пастернак.

Інші концепції можна охарактеризувати як пізньосередньовічні, вони є переважно російсько-радянськими за своїм походженням. Так, у середині XX століття радянський історик В. Мавродін сформулював концепцію, згідно якої у часи Київської Русі сформувався окремий східнослов'янській етнос — «давньоруська народність». Ця концепція лежала в основі офіційної радянської схеми історії східних слов'ян. Інший радянський дослідник, Л. Гумільов, висунув гіпотезу про те, що охрещені половці стали одним із базових шарів українського етносу[7]. Американський історик О. Пріцак також припускав, що в етногенезі українців, а також росіян взяли участь східноєвропейські половці, які після монгольського завоювання 1230—1240-х рр., нібито залишилися в степах Східної Європи і не прийняли іслам[8].

Критерієм визначення завершення етногенезу українців є етнічна самосвідомість, відображена у відповідному етнонімі «русь» / «русин» який вживався як самоназва всього слов'янського населення України з кінця ХІІ — початку ХІІІ століть аж до XVIII століття включно, а можливо, й довше (остання виявлена фіксація у джерелах зі Східно-Центральної України — 1728 р., а в фольклорних творах — 1850-ті рр.). Поширення першого українського ендоетноніма на всі слов'янські землі Південної Русі, а отже, і формування відповідної самосвідомості, достатньо добре відображено у джерелах. Як регіональна самоназва українського населення західних областей України цей термін, вже у формі «русини», побутував до першої половини XX століття, коли й був витіснений новим загальноукраїнським ендоетнонімом «українці». Отже, етнос, який виникає на слов'янських землях Південної Русі наприкінці ХІІ — на початку ХІІІ століть, є саме українським.[9]

Антропологія та генографія[править]

Домінантні гаплогрупи Y-хромосоми у Європі Чоловічі антропологічні типи українців (Федір Вовк, 2008) Українці належать до європеоїдної раси, переважно відносяться до «центральноукраїнського типу», окрім менших груп які більш споріднені з білорусами, поляками, багатьма росіянами (у цих народів переважає валдайський варіант дунайського типу, який характеризується значно більшою світлопігментованістю), словенцями, деякими популяціями хорватів, а також німців, австрійців і литовців.[10]

Українці як правило брахікефальні, в більшості своїй — високорослі, колір волосся варіюється у залежності від конкретного субетносу, проте світлоокі майже у всіх характерних для українців антропологічних типах (крім динарського) переважають над темноокими.

За низкою ознак (профілювання обличчя, поперечний профіль спинки носа, виступ крил носа, положення ніздрів, розвиток складки верхньої повіки) деякі групи населення України (Середнього Подніпров'я, Лівобережжя), безсумнівно європеоїди, мають незначний відсоток домішки, пов'язаної з асиміляцією степових тюркських груп з певним монголоїдним елементом.[11]

Аналіз генетичних особливостей корінних українців за батьківською лінією вказує, що найчастотнішою гаплогрупою Y-хромосом українців є R1a, яка зустрічається у 41,5-54,0 % осіб.[12][13] Така ж висока частотність групи R1a характерна для поляків, південних росіян, білорусів, словенців, литовців, серболужичанів та деяких народів Індійського субконтиненту. За деякими даними також для угорців.[12]

Характерною ознакою українців є вкрай низька їх генетична гетерогенність порівняно з іншими європейськими народами[14].

Розселення[править]

Етнічна територія[править]

Файл:UkrInWorld.jpeg
Розселення українців у світі

Заселений переважно етнічними українцями ареал Європи розташований в її центрально-східній частині, на південному заході Східноєвропейської рівнини, у Східних Карпатах і прилягає до Чорного й Азовського морів. Українська етнічна територія охоплює близько 600 тис. км² (без врахування відірваних від суцільної етнічної території українських етнічних анклавів) і простягається приблизно на 1400 км із заходу на схід широкою смугою переважно від 300 до 700 км з півночі на південь[15].

Особливістю української етнічної території серед величезних євразійських просторів усіх сучасних слов‘янських народів є те, що найімовірніше саме на ній сформувалася праслов‘янська етнічна спільнота, частина якої (та, що не мігрувала звідси) з часом розвинулася в сучасних українців. Ядро української етнічної території від початку формування українців до сьогодні було розташоване в межах сучасної державної (національної) української території[16].

Українці віддавна сприймали природне середовище як невід'ємну складову рідного краю. Заселені українцями землі мали і мають великі ресурси для сільськогосподарського і промислового виробництва, мають геополітичне та історично-політичне значення. Це розпалювало загарбницькі апетити чужинців.

Обриси і площа української етнічної території з плином часу змінювалися в залежності від конкретних історичних обставин та від політики щодо українців, яку провадила певна державна влада на підконтрольних частинах українських земель. У лісостеповій та степовій смугах України українська людність під тиском кочових племен не один раз рідшала й зовсім зникала, потім знову селилася з північних і західних українських земель. Велику роль у розвитку етнічної території українців та етнічного складу людності українських земель відігравали міграційні процеси[17].

У XIX ст. і майже до середини XX ст. українська етнічна територія виходила далеко за межі сучасної території України, охоплюючи південно-західну частину сучасної Білорусі, низку прилеглих до сучасної української національної території районів Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови та Російської Федерації. Незважаючи на значні територіальні втрати[18] етнічна територія українців продовжує залишатися найбільшою серед європейських народів та другою за величиною у Європі (після європейської частини етнічної території росіян, які за географічною класифікацією є євразійським етносом)[19].

Карти[править]

Чисельність[править]

У світі[править]

 • 1719 р. — 5952 тис.[20]
 • 1795 р. — 10683 тис.[20]
 • 1858 р. — 15971 тис.[20]
 • 1897/1900 р. — 26369 тис.[20]
 • 1910/1917 р. — 35533 тис.[20]
 • 1926/1931 р. — 37228 тис.[20]
 • 1939 р. — 35617 тис.[20]
 • 1959 р. — 38708 тис.[20]
 • 1979 р. — 44995 тис.[20]
 • 1989 р. — 48290 тис.[20]

В Україні[править]

 • 1719 р. — 4912 тис.
 • 1795 р. — 8695 тис.
 • 1858 р. — 12729 тис.
 • 1897/1900 р. — 20982 тис.
 • 1910/1917 р. — 27051 тис.
 • 1926/1931 р. — 27568 тис.
 • 1939 р. — 29607 тис.
 • 1959 р. — 32158 тис.
 • 1970 р. — 35284 тис.
 • 1979 р. — 36496 тис.
 • 1989 р. — 37419 тис.
 • 2001 р. — 37542 тис.

Перепис 2001[править]

Чисельність та частка українців в Україні за даними перепису 2001 р.[21]

Назва регіону Населення, млн. Українців, млн. % населення регіону % від чисельності
українців в Україні
Дніпропетровська область  3 561 224  2 825 781  79,3 %  7,5 %
Донецька область  4 825 563  2 744 149  56,9 %  7,3 %
Львівська область  2 605 956  2 471 033  94,8 %  6,6 %
Київ  2 566 953  2 110 767  82,2 %  5,6 %
Харківська область  2 895 813  2 048 699  70,7 %  5,5 %
Київська область  1 821 061  1 684 803  92,5 %  4,5 %
Вінницька область  1 763 944  1 674 135  94,9 %  4,5 %
Одеська область  2 455 666  1 542 341  62,8 %  4,1 %
Полтавська область  1 621 207  1 481 167  91,4 %  3,9 %
Луганська область  2 540 191  1 472 376  58,0 %  3,9 %
Івано-Франківська область  1 406 129  1 371 242  97,5 %  3,7 %
Запорізька область  1 926 810  1 364 095  70,8 %  3,6 %
Хмельницька область  1 426 649  1 339 331  93,9 %  3,6 %
Черкаська область  1 398 313  1 301 183  93,1 %  3,5 %
Житомирська область  1 389 293  1 254 855  90,3 %  3,3 %
Чернігівська область  1 236 065  1 155 354  93,5 %  3,1 %
Сумська область  1 296 763  1 152 034  88,8 %  3,1 %
Рівненська область  1 171 445  1 123 401  95,9 %  3,0 %
Тернопільська область  1 138 500  1 113 516  97,8 %  3,0 %
Миколаївська область  1 262 899  1 034 446  81,9 %  2,8 %
Волинська область  1 057 214  1 024 955  96,9 %  2,7 %
Кіровоградська область  1 125 704  1 014 616  90,1 %  2,7 %
Закарпатська область  1 254 614  1 010 127  80,5 %  2,7 %
Херсонська область  1 172 689  961 584  82,0 %  2,6 %
Чернівецька область  919 028  689 056  75,0 %  1,8 %
Автономна Республіка Крим  2 024 056  492 227  24,3 %  1,3 %
Севастополь  377 153  84 420  22,4 %  0,2 %

Історико-етнографічні регіони[править]

Особливості історичного розвитку різних територій України, їхні географічні розходження обумовили виникнення історико-етнографічних районів українців — Бойківщина, Бессарабія, Буджак, Буковина, Волинь, Галичина, Гуцульщина, Донщина, Закарпаття, Запоріжжя, Зелена Україна, Карпатська Україна, Кубань, Курщина, Лемківщина, Лівобережна Україна, Малиновий клин, Мармарощина, Надбужжя, Середня Наддніпрянщина (Київщина, Полтавщина), Наддністрянщина, Надпоріжжя, Надпруття, Надсяння, Надросся, Надчорномор'я, Підляшшя, Поділля, Подніпров'я, Покуття, Полісся, Посулля, Правобережна Україна, Приазов'я, Прибужжя, Придністров'я, Придунав'я, Прикарпаття, Пряшівщина, Сірий клин, Слобожанщина, Ставропольщина, Стародубщина, Терщина, Холмщина, Червона Русь, Чернігівщина.

Різні історичні долі окремих груп українського народу вплинули на формування деяких особливостей їх культури. В карпатському регіоні виділяються гуцули, лемки, бойки. На півночі України — поліщуки. В районі чернігівського Полісся існує невелика локальна група литвинів.

Діаспора[править]

Українці в Росії (1989)    Українці в Канаді (2008)

Росія Росія: 1 927 988[22] (2010)
Канада Канада: 1 209 085[23] (2006)
Шаблон:USA: 976 314[24] (2009)
Бразилія Бразилія:  1 010 000 (оцінка, 1996)[джерело?]Категорія:Статті з твердженнями без джерел
Казахстан Казахстан: 333 031[25] (2009)
Аргентина Аргентина: 300 000 (оцінка)[26][27]
Молдова Молдова: 282 406[28] (2004)
Італія Італія: 223 782[29] (2012)
ПМР ПМР:  160 069 (перепис 2004)[30][31]
Білорусь Білорусь: 158 723[32] (2009)
Узбекистан Узбекистан: 104 720 (оцінка 2000)[33]

Португалія Португалія: 66 041[34]
Шаблон:ROM: 51 703[35] (2011)
Шаблон:LAT: 45 798 (2011)
Німеччина Німеччина: 40 000
Австралія Австралія: 38 791 (2011)[36]
Польща Польща: 27 172 (2002)
Естонія Естонія: 22 573 (2011)
Азербайджан Азербайджан: 21 500[37] (2009)
Литва Литва: 16 423 (2011)
Словаччина Словаччина: 7 430 (2011)

В інших країнах: 200 000

Мова[править]

Українці, які вказали українську мову рідною (перепис 2001)

Докладніше: Українська мова

Українці розмовляють українською мовою, що до середини ХІХ ст. називалася «руською», «козацькою» або «малоросійською». Вона належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї. Ця мова має писемність на основі кирилиці. Розрізняють такі діалекти української мови: північний, південно-західний і південно-східний.

Частина українців Наддніпрянської України говорить російською або суржиком внаслідок москвинізації українських земель у ХІХ—ХХ ст. Так само частина українців Галичини, Буковини і Закарпаття знає польську, румунську та угорську мови через політику полонізації, румунізації та мадяризації цих регіонів в 1-й половині ХХ ст.

За переписом 2001 року українці України вільно володіли українською (96,8 %) та російською (58,1 %)[38][39].

Серед українців діаспори поширені також англійська, іспанська, португальська та німецька мови.

Традиційна культура[править]

Рільництво[править]

Основна традиційна галузь сільського господарства українців — рільництво з перевагою трипілля (поряд з ним ще в XI столітті в Карпатах і на Поліссі зберігалося підсічно-вогневе й перелогове). Обробляли жито, пшеницю, ячмінь, просо, гречку, овес, коноплі, льон; з кінця XVII століття — кукурудзу, тютюн, з другої половини XVIII століття — соняшник, картоплю; з городніх культур — капусту, огірки, буряк, редьку, цибулю та ін., кавуни й гарбузи (у степових районах), з початку XIX століття — помідори та перець. Для українців здавна характерно присадибне садівництво (яблуні, груші, вишні, сливи, малина, смородина, аґрус, меншою мірою абрикоси, черешня, виноград).

Комплекс традиційних хліборобських знарядь складався з дерев'яного із залізними частинами плуга з передком, рала (однозубого й многозубого), мотики й заступа різних форм, борони, переважно рамкової, та ін. У поліських і частково лівобережних районах замість плуга й рала користалися сохою двох типів: беспередкова (однокінка, Чернігово-Сіверський варіант) і на колесах (литовка, або поліська). Комплекс знарядь збирання складався з серпа, коси, граблів та вил. Молотили ціпом, на півдні — також ковзанкою й кіньми, зрідка молотильною дошкою диканей, на відкритих струмах у полі, у Поліссі — у гумні та клуні; у північних районах хліб підсушувався в клунях. Зерно перероблялося на водяних і лодейних (установлених на човнах або плотах) млинах, а також на вітряках і так званих тупчаках.

Тваринництво[править]

Українці розводили велику рогату худобу переважно сірої степової та іншої порід, овець, коней, свиней, домашнього птаха. Переважала вигонна, а в Карпатах сезонна гірничо-відгінна форма випасу тварин. Бджільництво й рибальство грали в господарстві підсобну роль.

Український чумак — перевізник вантажів на великі відстані, особливо солі й риби на здорових возах мажах, запряжених волами. Значне місце в господарстві займали різноманітні промисли й ремесла — ткацтво, поташний, гутний (виробництво скла), гончарний, сукновальний, деревообробний, шкіряний та ін.

Житло[править]

Файл:Xata nebo.jpg
Українське житло. Будівля XIX століття
Файл:Ukr.furnace.jpg
Розмальована піч. Поділля, початок XX століття
Докладніше: Хата

Традиційні сільські поселення — села, слободи, хутори вуличного, радіального, розкиданого та іншого планування. Житло дореволюційного селянства — хати (укр. хати), глинобитні або зрубні, побілені зсередини й зовні були двох-трьохкамерними (типу хата — покрову — хата або хата — покрову — комора), а в бідняцьких господарствах — однокамерними, з глинобитною підлогою, чотирьохскатної солом'яної, а також з очерету або дранки на даху. У Полісся та в ряді районів Східної Галичини житло залишалося аж до початку XX століття курним або напівкурним.

Основою житла є дубові підвалини, які лежать на кам'яному фундаменті. Відповідно до народних вірувань житло вхідними дверима зорієнтоване на південь, покуття — на схід, а задня частина хати, відповідно, на північ. Садиба має традиційну для української хати трикамерну будову.Сіни виконують роль прихожої кімнати та господарського вузла. Наступна кімната називається коморою. Це традиційно господарська частина українського житла. Всередині комора залишалася небіленою і використовувалась переважно для зберігання харчових запасів.

При наявності в різних історико-етнографічних районах локальних особливостей житла інтер'єр був досить однотипним. При вході в хату праворуч або ліворуч у куті розташовувалася піч, повернена устям до довгої сторони будинку. По діагоналі від неї в іншому куті, парадному, прикрашеному вишитими рушниками, квітами, висіли ікони, стояв стілбідняків іноді — скриня), на якому лежали хліб і сіль, накриті скатертиною. Уздовж стін від стола розташовувалися лави для сидіння. До печі вздовж тильної сторони примикав настил (пив) для спання, над ним висіла вішалка (жертка). На стіні або в куті при вході влаштовувався «мисник» для посуду. Протилежна від входу стіна, а також пекти часто розмальовувалися квітами, особливо якщо в родині була дівчина.

Селянський двір мав залежно від заможності хазяїна одну або кілька господарських будівель: хлів, повітку, комору, на півдні — загінчики для худоби і т.ін. Українці жили також в численних містах, передмістях і містечках. Житло бідних містян мало відрізнялося від сільської хати. Заможні жили в будинках, нерідко цегляних або кам'яних, з декількома кімнатами (залою, кухнею, опочивальнею(спальнею) та ін.), з ґанком або верандою, зовні часто пофарбованими.

Одяг[править]

Файл:PEASANT OF THE VILLAGE.jpeg
Український cелянин з Поділля, 1870-ті рр. Ілюстрація до книги «Земля і люди. Загальна географія» (т.5), Жана Жака Елізе Реклю, 1880
Файл:Ukr.Poltava women.jpg
Дівчата і заміжні жінки у святковому вбранні. Полтавщина, кінець XIX — початок XX століття

Полтавський стрій

Файл:Женский центральноукраинский костюм.jpg
Жіночий національний костюм, центральна Україна
Файл:1961 CPA 2523.jpg
Поштова марка СРСР, 1961

Різноманітний і барвистий був народний костюм. Жіночий одяг складався з вишитої сорочки (сорочки — тунікоподібної, поликової або на кокетці) і незшитого одягу: дерги, запаски, плахти (з 19 століття зшитої спідниці); в прохолодну погоду носили безрукавки (керсетки, киптари та ін.). Жінки на Полтавщині у свята поверх сорочки вдягали плахту, а в будні дні — чорну запаску, яку називали також «дергою» або «джергою». Джерга являла собою просто прямокутний шматок чорного або синього тонкого сукна шириною близько 170 см. Поверх нижньої сорочки і запаски в багатьох областях України жінки надягали юпку — верхню приталену сорочку із широкою призібраною нижньою частиною.[40]

Характерна риса українських дівочих головних уборів полягала в тому, що верхня частина голови (маківка) завжди залишалася відкритою, тому дівочі головні убори найчастіше мали форму вінка. Дівчини заплітали волосся в коси, укладаючи їх навколо голови та прикрашаючи стрічками, квітами або надягаючи на голову вінок із паперових квітів, строкатих стрічок. Непокрита голова в заміжньої жінки вважалася верхом непристойності, тому із самого заміжжя жінки носили очіпок — капелюшок із вовняної або шовкової тканини або із парчі, рушникоподібні головні убори (намітки, обруси), або пізніше хустку.[40]

Найдавнішим і найбільш розповсюдженим чоловічим головним убором була шапка, її численні різновиди — шоломок, йолом, яломок, мегерка. У жарку погоду голову покривали солом'яними брилями, іншим часом — повстяними або каракулевими, часто носили смушкові (зі смушків), циліндроподібні шапки.[41]

Чоловічий костюм складався з сорочки (з вузьким стоячим, що часто вив коміром зі шнурком), заправленої в широкі або вузькі штани, безрукавки та пояси.

Найпоширенішим взуттям були постоли з сирицевої шкіри, а в Поліссі — личаки (постоли), серед заможних — чоботи. Виготовлялися личаки з лика лози, липи і в'яза. Взуття складалося з плетеної підошви і петель з боків ступні. На нозі личаки трималися за допомогою конопельної або личаної мотузки, протягненої крізь петлі. Чоботи на території України були відомі зі скіфських часів. Виготовлялися вони із сап'яну — м'якої шкіри особливої вичинки.[40] У часи Київської Русі носили гостроносі чоботи із загнутими догори передами. У широке вживання чоботи ввійшли набагато пізніше — наприкінці XVIII століття, та й то переважно серед заможного населення.[41]

Верхній одяг українців відрізнявся великою розмаїтістю. Жінки й чоловіки носили короткі й довгополі безрукавки, іноді вироблені з хутра. У лемків була чуганя — верхній одяг з наглухо зашитими рукавами, які служили кишенями. Свита — верхній сукняний одяг, звичайно коричневого або чорного кольору — змінювалася залежно від регіону і майнового положення її власника не тільки фасонами, але й покрієм. Вона могла мати каптур («ворок»). Жіноча свита була приталеною. Кунтуш і опанча, однотипний з каптаном одяг з домотканого полотна біло-сірого кольору, були більш ошатними різновидами свити. Козацький жупан із сукна, родич кавказького бешмета. Зимовим чоловічим і жіночим одягом служили шуби або кожухи, які іноді називали «зимогрії». Він шився із 7-9 овечих шкур. Носили його досить довго — 10-15 років, а потім покривали сукном і продовжували носити ще кілька років. На негоду був розрахований кобеняк, що являв собою великий сукняний мішок із прорізом для очей і рота. У старовину кобеняк був найпоширенішим верхнім одягом. У суворі зими його надягали поверх кожуха.[40]

Характерна багата вишивка, аплікація і таке інше.

Пояси були чи не найважливішим елементом чоловічого та жіночого одягу. Чоловіки зав'язували пояс спереду, а жінки — так, щоб кінці пояса і зав'язувалися, і висіли ззаду. Пояси були почасти плетені, а в карпатських українців — шкіряні або з цупкої матерії, дуже довгі, що дозволяли обгорнути талію кілька разів. Вважалося, що пояси чоловіків повинні бути одноколірними, а в жінок — строкатими. Найпоширеніші кольори поясів — червоний і зелений, причому чоловічі пояси найчастіше були червоного кольору.[40]

Малюнки жителів України середини XVIII століття

Шаблон:Українці 18 століття

Іграшки[править]

Бувають з глини, тіста, дерева, соломи, лози, паперу та ін. До нас дійшли переважно керамічні та дерев'яні зразки, датовані 19 ст. — «лялька», «кінь», «вершник», «птах» тощо. Глиняні забавки майже в усіх гончарних осередках виробляли переважно жінки і діти гончарів для власних потреб, а з окремих центрів іграшки вивозили на ярмарок. Подільські майстри налагодили випуск свищиків у вигляді коників, баранців, півників. Окрему групу утворюють дотепні механічні забавки з відповідно рухомими елементами — виразні фігурки попарно з'єднаних планками ведмедів, ковалів, ткачів, теслярів, що «працюють» у наслідок руху планок. Найбільш поширенішою іграшкою українських дівчаток були ляльки, ув'язані з клаптів тканини. Їх виготовляли для дітей мами і бабусі.

Іграшки, пов'язані з календарними обрядами: «жайворонки» з тіста, котрі випікають навесні мами для своїх дітлахів, аби ті закликали з їх допомогою з вирію пташок; різдвяні пряники — «півники» і «коники»; великодня лялька-панянка з трави. У ритуалах плодючості й продовження роду використовувалась лялька-мотанка.[42] Побутові іграшки: іграшковий посуд, човники, візочки, коники з вершниками, дзиґи, вітрячки, деркачі, фуркала, всілякі цяцьки з кори, дерева, глини, соломи, з овочів, квітів, трави тощо. Діти виготовляли їх самі (для себе або молодших братів і сестер).

Кухня[править]

Докладніше: Українська кухня

Їжа сильно розрізнялася в різних верств населення. Основу харчування становили рослинна та борошняна їжа (борщ, галушки, різноманітні юшки), каші (особливо пшоняні та гречана); вареники, пампушки з часником, лемишка, локшина, кисіль та ін. Значне місце в їжі займала риба, у тому числі солона. М'ясна їжа селянству була доступна лише на свята. Найпопулярнішими були свинина й свиняче сало. З борошна з додаванням маку та меду випікали численні маківники, коржі, книші, бублики. Поширені були такі напої, як узвар, варенуха, сирівець, різноманітні наливки й горілка, у тому числі популярна горілка з перцем. Як обрядові страви найпоширеніші були каші — кутя та коливо з медом.

Суспільний устрій[править]

У суспільному житті українського села до кінця 19 століття зберігалися пережитки патріархальних відносин, значне місце займала сусідська громада — громада. Характерні були багато традиційних колективних форм праці (толока, супряга) і відпочинку (парубочі громади — об'єднання неодружених хлопців; вечорниці й досвітки, новорічні колядки й щедрівки та ін.). Пануючою формою родини українців була мала, з вираженою владою її глави — чоловіка та батька, хоча аж до початку 20 століття, особливо в Полісся й у Карпатах, зберігалися залишки великої патріархальної родини.

Символіка[править]

Низка дослідників вважає, що коза і вовк є тотемними тваринами племен, з яких сформувався український народ. Серед них — О. Знойко, В. Давидюк, Г. Лозко, М.-Л. А. Чепа. При цьому коза як тотем притаманна для переважної частини України від Київщини й Чернігівщини до Гуцульщини в Карпатських горах, а ознаки вовка як тотема поширені на волинському Поліссі й частково чернігівському Поліссі.[43]

У тих регіонах України, де вовк є тотемом, під час новорічної народної вистави водіння кози на свято Щедрого вечора щедрувальники вдягалися не лише в шкіру кози, але й у шкіру вовка.[44] Етнографами записано на Чернігівщині пісню при щедровечірньому водінні кози, де згадується також і вовк.[45]

Калина — символ життя, крові, вогню. Деякі дослідники пов'язують її назву із сонцем, жаром, паланням.

Вінок — символ життя, долі, життєвої сили; символ дівоцтва. Вінок є також символом довершеності:

Рушник. Смуга полотна сама по собі має насичене символічне значення — дороги, долі, захисту. А коли ця смуга мала на собі виткані чи вишиті знаки-обереги — захисна сила її, посилювалась. Рушник використовується в багатьох обрядах, насамперед тих, що пов'язані зі шлюбом і проводами в потойбіччя.

Писанка — символ Сонця; життя, його безсмертя; любові і краси; весняного відродження; добра, щастя, радості.

Вишиванка — символ здоров'я, краси, щасливої долі, родової пам'яті, порядності, чесності, любові, святковості; оберіг.

Вишня — символ світового дерева, життя; символ України, рідної землі; матері; дівчини-нареченої.

Волосся — символ богині неба, землі; багатства; розвитку духовних сил; енергії, вогню, плодючості, здоров'я; символ скорботи, трауру; обстрижене волосся — символ покритки /стриги/, втраченого дівоцтва, цнотливості; «народження-смерті»; вічної пам'яті; оберіг. Волосся — багатозначний символ. Волосся на голові символізувало духовні сили людини, і водночас — ірраціональні космічні сили та біологічні інстинкти.

Музика та співи[править]

Файл:Ukrainian musicians.jpg
посилання=Special:FilePath/Ukrainian_musicians.jpg

Ансамбль Вірського Козак Мамай

Докладніше: Українська музика

В українському музичному фольклорі найпоширенішими є пісні (календарно-обрядові, псальми, родинно-обрядові, соціально-побутові, історичні, чумацькі, жартівливі, коломийки, дитячі), а також думи (епічні речитативи в супроводі кобзи або бандури), які співали незрячі кобзарі й лірники.

Календарно-обрядові пісні — це колядки та щедрівки, веснянки, троїцькі, петрівчані, купальські. Родинно-обрядові — весільні, голосіння.

Серед інструментальних ансамблів найпоширеніший — троїсті музики, які грали на весіллях, ярмарках, танцях. Це скрипка, басоля і бубен або ж скрипка, цимбали і бубен.

Національні музичні інструменти[править]

Файл:Banduryst Danylo.jpg
Українець, що грає на бандурі

Бандура — український традиційний струнний щипковий інструмент, можливо, походить від давньоруських гуслів. Має ковшеподібний корпус з грифом і 12 струн (іноді більше, до 30). На бандурі грають, перебираючи струни обома руками, тримаючи її на колінах вертикально. Найбільшого розповсюдження бандура досягла в епоху козацтва. Бандура як найвідоміший український народний інструмент стала одним із символів української культури.[46]

Гуслі — найстародавніший український щипковий музичний інструмент, що був дуже популярним у Київській Русі. У гуслях струни натягнуто на трикутний дерев'яний резонансний ящик. Звук на інструменті видобувають, тримаючи його на колінах горизонтально, защипуючи струни пальцем. З часів Київської Русі гуслі проіснували в побуті мешканців України ймовірно аж до XIX століття, оскільки ще Пантелеймон Куліш згадував, що бачив співця-гусляра.[47]

Кобза — старовинний інструмент, що на початку мав три струни, вузьку шийку і довгастий корпус. Згодом число струн збільшилося, гриф укоротився, корпус округлився, з'явилися приструнки і зникли лади («українця, що любить прикрашати свою музику найтоншими мелізмами, не задовольняла визначеність ладу», — писав дослідник Гнат Хоткевич). На поширеній у минулі століття в Україні народній картині «Козак Мамай» можна побачити цей інструмент. Має стрій, подібний до гітари (4-8 струн). На кобзі грають, притискаючи лівою рукою струни на грифі. Рігельман у своїх замітках XVIII століття писав, що в селі більше грають на кобзі, а в місті — на бандурі.

Басоля — український народний смичковий інструмент, що формою нагадує віолончель. Має чотири струни.

Колісна ліра . У її супроводі незрячі мандрівні співці-лірники співали псальми, також грали жартівливі, танцювальні мелодії на ярмарках. Прототипом такої ліри є грецький монохорд, що мав одну струну й одну клавішу, яка пересувалася вздовж струни. У зміненому вигляді інструмент у IX століття був поширений у Західній Європі. В Україні колись існували цілі школи лірників.

Торбан — струнний інструмент з грифом. Поширений серед української шляхти, називався ще «панська бандура». На торбані грав Іван Мазепа (тривалий час торбан з гербом гетьмана зберігався у Чергінівському музеї).

Коза (дуда). Інструмент на зразок волинки. Прототип сучасної гармоніки. Міх виготовляється з шкури кози — білий і кудлатий. Має свисток і кілька дудок.

Трембіта . Духовий інструмент з дерева смереки, що довжиною буває до трьох метрів. Інструмент гірняків-гуцулів. Трембітають на полонинах, та в час поховального ритуалу. Звуком трембіти сповіщають сумні вістки, а на полонинах передають необхідні сигнали на далеку відстань.

Цимбали — струнний ударний інструмент. Дерев'яна пласка скринька у формі трапеції або дерев'яна рама, на якій натягнуті струни. На цимбалах грають за допомогою паличок чи молоточків. Цимбали поширені також у Польщі, Угорщині, Румунії, Білорусі.

Танці[править]

Козаки, один грає на бандурі, інший танцює

Найпоширеніші танці в українців — гопак, козак, аркан, чеберячка, коломийка, гречаники, плескач, голубка, ойра, краков'як, карапет, полька. Є багато гарних традиційних вальсових мелодій. Українські танці, різноманітні за хореографічним малюнком, будуються на таких танцювальних рухах: перемінний крок, присядки, дрібушки, вихилясники, тинки тощо.

Гопак — народний танець, швидкий, запальний. Чоловіки імпровізують складні фігури, аж до високих стрибків, змагаючись у спритності.

«Кругові» та «ключеві» хороводи (у пісенному супроводі). До «кругових» належали такі хороводи, у час яких одна з дівчат у середині утвореного товаришками кола зображувала рухами все те, про що вони співали. Після закінчення пісні, дівчина ставала в коло, а на її місце виходила інша. «Ключеві» хороводи виводили дівчата довгою лінією — «ключем».

Релігія[править]

Файл:Kijów - Sobór Mądrości Bożej 01.jpg
Софійський собор — головний християнський осередок українців.

Переважна більшість українців (71.7%) вважають себе віруючими, в той час як атеїстів та невіруючих в країні 7.7%[48]. Серед віруючих українців абсолютна більшість українців є християни. Віряни-українці переважно православні та католики.

Католицькі віряни належать переважно до:

Православні віряни належать переважно до:

Незначна частина українців — протестанти[49]: п'ятидесятники, баптисти, адвентисти.

Православ'я поширене переважно на Надніпрянській, Східній та Південній Україні, а католицизм — в Західній Україні і, частково, в Центральній.

Основними святами українців-християн є Різдво і Великдень. Крім того, святкують: День пам'яті Василя Великого, Хрещення Ісуса Христа; Стрітення Господнє; Благовіщення Пресвятої Богородиці; Вознесіння ; Трійцю; Святих Петра і Павла; Різдво Пресвятої Богородиці; Святого Миколи Чудотворця.

З 2-ї половини XX століття деякі українці є прибічниками неоязичництва: РУН Віри та інших течій рідновірства.

Видатні українці[править]

Перелік видатних українців:

Науковці, мислителі[править]

Державні діячі, полководці, лідери національно-визвольного руху[править]

Поети і прозаїки[править]

Культура і мистецтво[править]

Кіномитці[править]

Файл:Ukrainian related actors actress.jpg
Всесвітньо відомі актори пов'язані з Україною і українцями.

Режисери

Кіноактори

Композитори кіно

Освоєння космосу[править]

Спорт[править]

Див. також[править]

Примітки[править]

 1. «Українці, одна з галузів сх. слов'янства, основне і корінне населення України» Укр-Уч. Енциклопедія українознавства. Доповнення і виправлення. Том 11
 2. Енциклопедія історії України. — Шаблон:К. : Наукова думка, 2005. — Т.3 (Е-Й).
 3. Грушевський М. Історія України-Руси. Том I. Розділ IV.
 4. Залізняк Л. Л. Етногенез українців та їхніх сусідів з позиції сучасної етнології // Наукові записки. — К, 1997 — Т.2 — С. 52—60.
 5. Залізняк, Леонід. Генний код українців та їхніх сусідів очима археології // Український тиждень. — 2012. № 50. С. 46-51.
 6. Залізняк Л. В. Етногенез українців та їхніх сусідів з позиції сучасної етнології // Наукові записки НАУКМА. Т. 2 (Культура). 1997.
 7. Гумилёв Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. — М. : АСТ Москва, 2008. — С. 504, 578, 718. — 839 с.
 8. Пріцак О. Половці // Український історик. 1973, № 1-2. С. 117.
 9. Балушок, Василь. Етногенез українців: критерії появи етносу // Матеріали до української етнології. Збірник наукових праць ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. — К., 2004. — Випуск 4 (7). — С. 10–22.
 10. Василь Дяченко. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії. — К., 1993. — с. 149—153
 11. В. Д. Дьяченко Антропологический состав украинского народа. — С. 72.
 12. а б The Genetic Legacy of Paleolithic Homo sapiens sapiens in Extant Europeans: A Y Chromosome Perspective (2000)
 13. О. М. Утевська Походження основних груп козацтва за даними про поліморфізм Y-хромосоми
 14. «У межах Європи найбільша гетерогенність характерна для фінів, хорватів, росіян та італійців; шведи і німці демонструють помірну гетерогенність; інші народи (греки, турки, поляки, білоруси, українці) характеризуються зниженою в масштабі Європи гетерогенністю». Балановский О. П. Изменчивость генофонда в пространстве и времени: синтез данных о геногеографии митохондриальной ДНК и Y-хромосомы. Автореф. дис. д.б.н. — МГНЦ РАМН, 2012. — С. 16.
 15. Чирков О. Етнічна територія (Етнічні землі) // Україна-Етнос: Збірник наукових праць з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства / НДІУ; Авт.: Фігурний Ю. С. та ін. — К., 2006. — С.80.
 16. Чирков О. Етногеографічна складова українознавчої терміносистеми // Українознавство / НДІУ. — 2006. — № 1. — С. 297. http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=281 Шаблон:Webarchive
 17. Див.: Чирков О. Вплив зовнішньої міграції V—XX ст. на сучасну етнічну мозаїчність людності України // Українознавство. — Число 1-2. — К., 2002. — С. 215—220; Чирков О. Зовнішня міграція — головна причина наявності етнічно неукраїнської людності в сучасній Україні // Дзеркало Тижня. — 2002. — № 3(378). — 26 січня — 1 лютого. http://dt.ua/articles/27055 Шаблон:Webarchive
 18. Чирков О. Втрачені землі: (Порівняння національної території України, визначеної Степаном Рудницьким на початку 1920-х років, з сучасними державною та етнічною українськими територіями) // Україна просторова в концепційному окресленні Степана Рудницького. Монографія. — К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. — С.131-141. http://uaznavstvo.univ.kiev.ua/ua/index.html
 19. Чирков О. Етнічна територія (Етнічні землі) // Україна-Етнос: Збірник наукових праць з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства / НДІУ; Авт.: Фігурний Ю. С. та ін. — К., 2006. — С.80.
 20. а б в г д е ё ж з и Кабузан В. М. «Украинцы в мире. Динамика численности и расселения» — М., 2006
 21. Всеукраїнський перепис населення 2001 р. — Національний склад населення регіонів
 22. [1]
 23. "Архівована копія". Archived from the original on 30 травень 2008. Retrieved 14 квітень 2006.  Check date values in: |access-date=, |archive-date= (help)
 24. US Census Bureau Походження населення США 2009 р.
 25. "Архівована копія". Archived from the original on 23 квітень 2015. Retrieved 11 лютий 2014.  Check date values in: |access-date=, |archive-date= (help)
 26. Богданова Т. Є., Погромський В. О. Українська етнічна спільнота в Аргентин наприкінці XX — на початку XXI століття // Історичний архів. Наукові студії, № 4 — 2010
 27. Ucrania, un potencial socio comercial
 28. 2004
 29. http://www.istat.it/it/files/2012/07/Statistica-report-Permessi-di-soggiorno.pdf
 30. Придністров'я (ПМР) де-юре є частиною Молдови, де-факто — самопроголошеною державою, визнаною лише двома частково визнаними державами: Південна Осетія та Абхазія. Перепис населення в Молдові 5—12 жовтня 2004 р. здійснювався без урахування населення ПМР. У ПМР у 2004 р. проводився самостійний перепис населення 11—18 листопада 2004 р.
 31. http://pop-stat.mashke.org/pmr-ethnic-loc2004.htm
 32. http://pop-stat.mashke.org/belarus-ethnic2009.htm
 33. Етнічний атлас Узбекистану
 34. "Архівована копія". Archived from the original on 13 липень 2007. Retrieved 14 квітень 2006.  Check date values in: |access-date=, |archive-date= (help)
 35. http://pop-stat.mashke.org/romania-ethnic2011.htm
 36. "Ukraine Community Information Summary — ukraine.pdf" (PDF). Archived from the original (PDF) on 29 березня 2017. Retrieved 27 грудня 2015.  Check date values in: |access-date=, |archive-date= (help)
 37. http://pop-stat.mashke.org/azerbaijan-ethnic2009.htm
 38. Перепис 2001 року. Розподіл населення окремих національностей за іншими мовами, крім рідної, якими володіють
 39. Перепис населення 2001 року. Розподіл населення за національністю та рідною мовою.
 40. а б в г д Чугуєнко М. В. Моя Україна. Ілюстрована енциклопедія для дітей. — Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2006. — 128 с. іл.
 41. а б Як зодягались українці у давнину // Свобода № 129, понеділок, 6 червня, 1938 року
 42. Найден О. С. Українська народна іграшка: Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості: [історико-етнографічний просібник]. — К.: АртЕк, 1999.
 43. Лозко Г. Українське народознавство. — Тернопіль: Мандрівець, 2011. — 512 с. ISBN 978-966-634-565-6 Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору. — Луцьк: Волинська книга, 2007. — 324с. ISBN 978-966-361-217-1
 44. Скуратівський В. Дідух. — К.: Освіта, 1995. — 272с. ISBN 5-330-02487-0
 45. Пісенний вінок: українські народні пісні з нотами./Упоряд. А. Я. Михалко. — К.: Криниця, 2009. — С. 649. ISBN 979-09007027-2-2
 46. В Києві покажуть історичні музичні інструменти
 47. В Києві покажуть історичні музичні інструменти
 48. "2/3 українців вважають себе віруючими – соціологічне дослідження". risu.org.ua. Retrieved 2018-09-28. 
 49. Юрій Чорноморець. Соціальна база українського православ'я Шаблон:Webarchive Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info
 50. "Архівована копія". Archived from the original on 30 вересня 2007. Retrieved 27 січня 2019.  Check date values in: |access-date=, |archive-date= (help)
 51. "Архівована копія". Archived from the original on 28 вересень 2007. Retrieved 27 січень 2019.  Check date values in: |access-date=, |archive-date= (help)
 52. http://www.proua.com/news/2004/06/12/144855.html
 53. http://www.day.kiev.ua/32620

Джерела та література[править]

Посилання[править]

Шаблон:Вікіцитати1 Шаблон:Вікіцитати1 Шаблон:Sister Категорія:Посилання на категорію Вікісховища відрізняється від властивості Вікіданих

Етнографія[править]

Українські дослідники:

Міжнародні дослідники:

Карти[править]

Шаблон:Бібліоінформація Шаблон:Портали


Категорія:Народи Європи Категорія:Народи Росії Категорія:Слов'яни Категорія:Україна Категорія:Етноніми українців Категорія:Надпопулярні статті