Наука

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти к навигации Перейти к поиску
 1. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ Шаблон:Hatnote
Файл:Mandelbrot-similar-x1.jpg
Множина Мандельброта — як ілюстрація фрактальної границі між відомим і невідомим

Нау́ка — сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.[1]

Термінологія[править]

Наука як соціально значуща сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення й використання теоретично систематизованих об'єктивних знань про дійсність, є складовою частиною духовної культури суспільства. Поняття «наука» включає в себе як діяльність для здобування нового знання, так і результат цієї діяльності — суму набутих у наш час наукових знань. Термін «наука» вживають також для позначення окремих галузей наукового знання. Наука характеризується доцільно орієнтованою (суспільними завданнями й потребами, певними стратегіями наукового пошуку) творчою діяльністю з постановки, вибору й розв'язання проблем духовного й практичного освоєння світу.

У сучасному україномовному академічному середовищі іноді ототожнюють український термін «наука» із англійським поняттям «science», яке означає «створення та організацію знання у формі пояснень та передбачень стосовно всесвіту, які можна перевірити»[2], тобто, є означенням лише природничих наук. Однак в українській мові й усталеній термінології «наука» є більш широким поняттям, яке охоплює також всі гуманітарні науки, котрі послуговуються власними методами для перевірки отриманого знання, що суттєво відрізняються від наукових методів природничих і точних наук. Більш того, в Україні у 2010 році навіть теологія була включена до переліку академічних дисциплін та спеціальностей, із яких можна здобувати ступені кандидата і доктора наук (у складі філософських, історичних, мистецтвознавчих або юридичних наук, залежно від напрямку теології)[3]. Вчена рада з присудження ступеня доктора теологічних наук діє у Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова[4], а теологія викладається у низці державних вищих навчальних закладів (НПУ, Острозька академія, Чернівецький університет, Харківський університет), де вона зазвичай називається «наукою»[5].

Предмет дослідження[править]

Наука досліджує різні рівні системної організації й форми руху матерії з погляду пізнання істотних властивостей явищ, встановлення їхніх законів, різних причинних залежностей і взаємодій з метою керування природними й соціальними процесами, передбачення характеру і напрямку їхнього перебігу, створення нових технологій і розвитку виробництва. Як система знань наука охоплює не тільки фактичні дані про предмети навколишнього світу, людської думки й дії, не лише закони і принципи дослідження об'єктів, а й певні форми й способи усвідомлення їх, а в кінцевому підсумку — філософське тлумачення. Цим самим наука виступає як форма суспільної свідомості.

Завдання[править]

Основне завдання науки — виявлення об'єктивних законів дійсності, а її головна тема — істинне знання. Критеріями науковості, які відрізняють науку від інших форм пізнання є:

Значення[править]

Фактор прогресу[править]

Наука — найважливіший чинник технічного і соціально-культурного прогресу й перетворення дійсності, всебічного розвитку людських здібностей і можливостей. Передова наука сприяла виробленню прогресивного світогляду, обґрунтуванню матеріалістичного погляду на світ. Наука є способом встановлення і усвідомлення об'єктивної істини. Цим вона радикально протистоїть релігії, містицизму, спекулятивним домислам. Боротьба з цим яскраво виявляється у виникненні, з одного боку, позитивістської концепції сцієнтизму, яка абсолютизує «точне» знання, протиставляючи його гуманістичним цінностям культури, а з другого боку, — антисцієнтизму, що скочується на позиції ірраціонального заперечення ролі наукового пізнання.

Соціальний інститут[править]

Наука — соціокультурна діяльність, своєрідне суспільне явище. Як соціальний інститут наука включає в себе вчених з їхніми знаннями, кваліфікацією і досвідом, наукові заклади, експериментальне, лабораторне устаткування, науково-дослідні програми творчої діяльності, систему інформації, підготовки й атестації кадрів, форми функціонування і використання всіх нагромаджених знань. Наступність досвіду і знань, єдність традицій і новаторства — суттєва особливість розвитку науки. Однією з форм її втілення є наукові школи, функціонування яких передбачає боротьбу думок, творчі дискусії та критику.

Наукові теорії[править]

 1. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ Шаблон:Докладніше

Основною структурною одиницею наукового знання є теорія, що систематизує експериментальний матеріал, організовує науково-дослідний пошук у нових галузях, дає опис, пояснення і передбачення фактів, орієнтує практичну діяльність.

Методологія[править]

 1. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ Шаблон:Докладніше

Наука розвивається за допомогою загальної методології і спеціальних методів:

Науковому знанню властиві методологічна усвідомленість і системність, об'єктивність розгляду і його детермінованість, доказовість істинності всіх положень, спирання на факти, результати вірогідних, емпіричних досліджень. Критерієм істини в науці виступає суспільна практика в усіх її формах і компонентах (експеримент, виробнича і соціальна діяльність, внутрішній досвід пізнання тощо).

Загальним методом науково-теоретичного мислення в СРСР та УРСР була матеріалістична діалектика – філософська доктрина, заснована на ідеях К. Маркса й Ф. Енгельса, розвинута Г. Плєхановим та В. Леніним; ґрунтується на поєднанні матеріалізму (первинність матерії щодо свідомості) й діалектики; засаднича філософська основа марксизму, який, крім матеріалістичної діалектики, включає філософію суспільства та історії (історичний матеріалізм), політичну філософію, націлену на «звільнення пролетаріату» й заміну капіталізму комунізмом.

Наукове дослідження[править]

 1. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ Шаблон:Докладніше

Наука — це поступовий процес розширення області відомого людству, відсування границь невідомого. В основі науки лежить наукове дослідження, метою якого є отримання наукового знання. Наукове знання відрізняється тим, що воно здобуте за процедурою, що отримала назву наукового методу. Ця процедура включає в себе спостереження, експеримент зі строгими вимірюваннями, аналіз результатів, розробку гіпотез, теорій і формулювання законів із обов'язковою вимогою повторюваності результату і ретельної перевірки. Люди, які виконують наукові дослідження називаються дослідниками, науковцями, вченими.

Результати наукових досліджень публікуються в науковій літературі, й, зазвичай, така публікація вимагає рецензування, тобто перевірки правильності процедури й висновків іншими науковцями, фахівцями з даної області досліджень. Будь-які висновки досліджень і теорії можуть бути відкинуті, якщо з'являються нові факти, що їх заперечують.

Наукові дослідження прийнято поділяти на:

 • фундаментальні (пізнання законів, що управляють поведінкою і взаємодією базисних структур природи, суспільства і мислення),
 • прикладні (застосування результатів фундаментальних досліджень для розв'язання пізнавальних і соціально-практичних проблем).

Фундаментальні дослідження, як правило, випереджають прикладні і створюють для них теоретичний заділ. Зміцнення взаємозв'язків між фундаментальними і прикладними дослідженнями, скорочення строків впровадження наукових досягнень у практику та виробництво — одне з основних завдань сучасної організації науки.

Галузі наук[править]

 1. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ Шаблон:Докладніше Див. також: Таблиця:Коди спеціальностей за ВАКом із вказанням галузей наук.

Наука в ідеалі складає одне єдине ціле, оскільки її найвища мета вивчити світ у всій його повноті, однак вона також є практичною діяльністю людства, а тому розбивається на галузі (окремі науки) за предметом та методами досліджень. Будь-яка наукова пізнавальна діяльність передбачає взаємодію суб'єкта (учений, науковий колектив) і об'єкта науки (предметна область, що вивчається), в процесі якої використовується певна система методів, прийомів дослідження і мови даної науки (знаки, символи, формули тощо).

Окремих галузей науки дуже багато, чимало з них діляться на інші галузі, наприклад, фізика включає в себе механіку, оптику, електромагнетизм, ядерну фізику тощо. Механіку, у свою чергу можна розділити на статику й динаміку, механіку суцільних середовищ, небесну механіку і так далі.

Загалом галузі науки зазвичай класифікуються за двома головними напрямками:

За межами цієї класифікації залишилися точні або формальні науки — математика, логіка, інформатика, що вивчають взаємозв'язки елементів уявних сконструйованих систем.

За співвідношенням із практикою виділяють:

Точні науки[править]

 1. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ Шаблон:Докладніше

Відмінністю точних наук є апріорність вихідних положень. Математика і логіка не аналізують емпіричні факти, а використовують аксіоматичний метод. Виходячи із системи аксіом, яка вибирається довільно з єдиною вимогою несуперечливості, математика застосовує метод дедукції для отримання великої різноманітності співвідношень.

Математика, проте, займає центральне місце в науці, особливо в природознавстві, оскільки надає основи кількісного аналізу фактів. Як стверджував Галілео Галілей:

« Книга природи написана мовою математики. »

До точних наук можна також віднести кібернетику та інформатику, які вичленилися з математики в окремі важливі галузі науки.

Природознавство[править]

 1. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ Шаблон:Докладніше

Природничі науки за своїм характером емпіричні, вони вивчають факти, отримані з досвіду. На відміну від точних наук, вони опираються на метод індукції, тобто намагаються сконструювати загальне з окремих фактів. Факти можуть бути отримані з пасивних спостережень, але частіше застосовується експеримент, тобто цілеспрямоване створення умов виникнення спостережуваного явища.

Метод індукції менш надійний, ніж метод дедукції, оскільки не ґарантує того, що нові факти не поставлять під сумнів уже набуте знання. Цим пояснюється строгість, якої вимагає науковий метод досліджень. Наукові теорії, зустрівшись із незрозумілим, поступово модифікуються, щоб надати йому пояснення і включити в загальну систему знань.

Суспільні науки[править]

Шаблон:Докладніше

Суспільні науки досліджують людство, суспільство і мислення. До суспільних наук належать соціологія, економіка, історія та інші. Дослідження в цих царинах часто пов'язане із статистикою та вивченням історичних документів. Суспільні науки склалися пізніше, ніж природничі, їхньою особливістю є складність організації експерименту і неповторюваність об'єкта досліджень.

Дещо окремо від перерахованих стоять такі науки як психологія, антропологія, які можна класифікувати як гуманітарні. До гуманітарних наук належать також області досліджень, що пов'язані з людською діяльністю, такі як мистецтвознавство.

Суміжні галузі[править]

У суміжних галузях наукові дисципліни виражають великі і перспективні проблеми наукового пошуку, що нині зумовлює широке розгортання міждисциплінарних і комплексних досліджень. Яскравим прикладом цього є проблема охорони природи, що перебуває на стику технічних наук, наук про землю, біології, математики, медицини, економіки та інших. Для розв'язання подібних наукових і науково-технічних проблем у сучасній науці широко застосовується програмно-цільовий метод організації досліджень.

Наука і філософія[править]

Шаблон:Докладніше

Історично наука вичленувалася з філософії. Відтоді між наукою і філософією триває війна і співпраця. Методами філософії є рефлексія та герменевтика. Науковці теж рефлексують над власною методологією, але роблять це в рамках наукового методу. Фундаментальні питання пізнання, наприклад, питання про критерій істини, залишаються в царині філософії.

Одним із розділів філософії є філософія науки. Позитивізм виник як бунт філософів-природознавців, таких як Огюст Конт проти метафізики. Його лозунгом стало визнання істинним тільки позитивного, тобто наукового, знання. Філософія науки запропонувала загальні принципи, за якими можна проводити перевірку наукових теорії — принцип верифікації та принцип фальсифікації. Ці принципи значною мірою сформулювали мислення сучасних науковців.

Паранаука[править]

Шаблон:Докладніше

Між ортодоксальною наукою та накопиченим людством досвідом, завжди існувала деяка відстань (розрив), що виконувала своєрідну роль двигуна наукового прогресу. Такий розрив може спонукати зміну парадигми.

Історія науки[править]

Шаблон:Докладніше Фронтиспис другого видання праці Обертання небесних сфер (лат. De revolutionibus orbium coelestium) Миколая Коперніка. 1566 рік, Базель, Швейцарія Уособлення Саксонії у вигляді скульптури жінки поряд з Наукою та Технікою. Дрезденський вокзал, Німеччина Місто науки (фр. La cité des sciences) у Парижі, найбільший науковий музей Європи

Наука виникла з практичних потреб людей, пов'язаних з розвитком землеробства, будівельної техніки, мореплавства, ремесел. В античну епоху вже:

За середньовіччя з появою феодалізму розвиваються (особливо в країнах арабського сходу, єврейської громади Кордови й Середньої Азії) позитивні наукові ідеї в галузі математики, астрономії, фізики, медицини, історії та інших наукових дисциплін (Ібн Сіна, Ібн Рушд, Аль-Біруні та ін.). У Західній Європі, долаючи опір богослов'я, йде процес нагромадження фактичного матеріалу в біології, робляться спроби розвитку елементів математики і дослідного природознавства (Роджер Бекон, Альберт Великий та ін.). На високому рівні були наукові знання в Київській Русі.

Виникнення капіталізму, розвиток промисловості й торгівлі, мореплавства і військової техніки стимулювали бурхливе зростання науки вже в епоху Відродження. Наука пориває з теологією, сприяючи утвердженню матеріалістичних ідей (Джордано Бруно, Леонардо да Вінчі, Френсіс Бекон). Великого поширення набуває експериментальне вивчення природи, обґрунтування якого мало революційне значення для науки. Справжній переворот відбувається в астрономії (Микола Коперник, Галілео Галілей).

У XVIIXVIII століттях створюються класична механіка, диференціальне й інтегральне числення, аналітична геометрія, хімічна атомістика, система класифікації рослин і тварин, стверджується принцип збереження матерії і руху (Ісаак Ньютон, Г. В. Леибніц, Рене Декарт, Джон Дальтон, Карл Лінней, М. В. Ломоносов та ін.). В цей же час відбувається подальше оформлення науки як соціального інституту, створюються перші європейські академії, наукові товариства, починається видання наукової періодичної літератури.

У зв'язку з промисловим переворотом кінця XVIII століття почався новий етап у розвитку науки. В XIX столітті виникли нові фізичні дисципліни (термодинаміка, електродинаміка класична), створюються еволюційне вчення і клітинна теорія в біології, формулюється закон збереження і перетворення енергії, розвиваються нові концепції в астрономії і математиці (Дж. К. Максвелл, М. Фарадей, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвін, Т. Шванн, М. Шлейден та ін.).

У кінці XVIIIXIX століть плеяда видатних учених працювала в Росії (О. М. Бутлеров, П. М. Лебедєв, М. І. Лобачевський, Д. І. Менделєєв, О. С. Попов, К. А. Тімірязєв, О. Г. Столєтов, К. Е. Ціолковський та інші).

З першої половини XVIII століття починається піднесення науки й в Україні (Ф. Прокопович, Г. С. Сковорода), працює Київська академія. В XIX столітті визнаними науковими центрами стали Харківський і Київський університети та Новоросійський університет в Одесі, де успішно працювали видатні російські вчені І. М. Сєченов, І. І. Мечников, М. І. Пирогов, О. О. Ковалевський, В. В. Докучаєв та інші, а також відомі українські вчені М. О. Максимович, В. О. Бец, О. С. Роговин, О. О. Потебня та інші.

Подальшого розвитку в XIX столітті набули й суспільні науки. Соціалісти-утопісти закликали до заміни капіталістичного суспільства соціалістичним. Класики політичної економії заклали основи трудової теорії вартості. Праці в галузі діалектики й матеріалізму була видатним досягненням філософської думки. Закономірним наслідком революційної класової боротьби трудящих стало виникнення марксизму Карла Маркса і Фрідріха Енгельса.

На рубежі XIXXX століть великі зміни в науковій картині світу і ряд нових відкриттів у фізиці (електрон, рентгенівське випромінювання, радіоактивність тощо) призводять до кризи класичного природознавства і насамперед його механістичної методології. У XX значних успіхів досягли математика і фізика, виникли такі галузі техічних наук, як радіотехніка, електроніка. З'явилась кібернетика, яка збільшує свій вплив на подальший розвиток науки і техніки. Успіхи фізики і хімії сприяють глибшому вивченню біологічних процесів у клітинах, що стимулює розвиток сільськогосподарських і медичних наук. Відбувається тісне зближення науки з виробництвом, зростають і зміцнюються її зв'язки з суспільним життям. Сучасна наука становить важливу складову частину науково-технічної революції.

Найбільші проекти наукових досліджень початку XXI століття[править]

Астрономія й космонавтика[править]

Фізика й енергетика[править]

Детектор ATLAS Великого адронного колайдера під час будівництва у 2005 році

Біологія й медицина[править]

Роботизоване приготування зразків для МАЛДІ мас-спектрометрії людських протеїнів.

 • Глобальний Перепис морської біоти стартував у 2000 році й розрахований на 10 років[23]. Узагальнена доповідь 80 країн-участниць буде представлена на конференції у Лондоні 2010 року[24]. Робота ведеться у 14 напрямках польових досліджень та 4 напрямках теоретичних узагальнень отриманих даних. Вартість проекту $1 млрд доларів.
 • Шаблон:Нп створена у 2001 році й ставить собі на меті докладний опис усіх білків людського організму[25]. Вартість проекту понад $1 млрд доларів.

Геологія[править]

Див. також[править]

Примітки[править]

 1. Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”
 2. Wilson, E.O. (1999). "The natural sciences". Consilience: The Unity of Knowledge (Reprint ed.). New York, New York: Vintage. pp. 49–71. ISBN 978-0-679-76867-8.
 3. Вестель, Ю. Теологія як наука і предмет викладання: на шляху до концепції світської теологічної освіти в Україні // Релігія в Україні. — 2011.
 4. Спеціалізована вчена рада Д 26.053.21 (09.00.11 – релігієзнавство; 09.00.14 – богослов'я)
 5. «Підготовка фахівців за напрямом «Богослов’я (Християнська теологія)» буде здійснюватися на філософському факультеті і передбачає вивчення феномену релігії як духовного явища, як втілення загальнолюдських цінностей в особистісному та суспільному житті. Підготовка фахівців-богословів включає вивчення широкого спектру богословських, філософських, гуманітарних і природничих наук. Результати досліджень за цим фахом мають теоретичне і практичне значення не тільки в області даної галузі знань, але можуть бути використані і на міжгалузевому рівні, в інших областях науки, в різних сферах матеріальної і духовної культури.» (Новий напрям: богослов'я (християнська теологія) // Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. — 2013.
 6. Офіційна сторінка Міжнародної космічної станції на сайті NASA. Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info
 7. Офіційна сторінка проекту Mars Odyssey. Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info
 8. Офіційна сторінка проекту досліджень. Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info
 9. Офіційна сторінка проекту Phoenix Mars lander. Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info
 10. Офіційна сторінка проекту Mars Express. Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info
 11. Офіційна сторінка MRO. Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info
 12. Офіційна сторінка проекту Mars Science Laboratory. Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info
 13. Офіційна сторінка проекту на сайті NASA. Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info
 14. Офіційний сайт проекту SKA Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info
 15. Офіційний сайт Європейського масиву радіотелескопів LOFAR Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info
 16. Офіційна сторінка проекту XRFEL. Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info
 17. Офіційний сайт проекту LHC. Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info
 18. Брошура CERN. Відповіді на популярін питання. 2008 . Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info
 19. Офіційна сторінка проекту FAIR Шаблон:Webarchive. Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info
 20. Офіційна сторінка Центру Гельмгольца Шаблон:Webarchive. Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info
 21. Офіційна сторінка проекту NIF. Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info
 22. Офіційна сторінка проекту ITER. Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info
 23. Офіційний сайт Проекту перепису морського життя. Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info
 24. Про проект, його мету, заходи та цілі на офіційному сайті Шаблон:Webarchive. Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info
 25. Офіційний сайт Організації з дослідження людського протеома. Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info
 26. Офіційний сайт Міжнародної програми з глибинного буріння дна океанів IODP. Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info

Посилання[править]

Шаблон:Вікіцитати1 Шаблон:Sister Категорія:Посилання на категорію Вікісховища відрізняється від властивості Вікіданих Ошибка скрипта: Модуля «Portal» не существует.

Наукова періодика[править]

 • Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info The Scientist — американський науковий медико-біологічний журнал.
 • Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info BMC Biology — науковий часопис з питань біолого-медичних досліджень.

Література[править]

 • Енгельс Ф. Анти-Дюрінг — Діалектика природи.
 • С. Кримський. Наука // Шаблон:ФЕС
 • Наука и ее роль в обществе. Ереван, 1956.
 • Карпов М. М. Наука и развитие общества. М., 1961 
 • Волков Г. Н. Социология науки. М., 1968.
 • Копнин П. В. Логические основы науки. К., 1968.
 • Организация научной деятельности. М., 1968.
 • Научное творчество. М., 1969.
 • Очерки истории и теории развития науки. М., 1969.
 • Добров Г. М. Наука о науке. К., 1970 .
 • Ученые о науке и ее развитии. М., 1971.
 • Философия в современном мире. Философия и наука М, 1972.
 • Семенов Н. Н. Наука и общество. М., 1973.
 • Человек — наука — техника. М.. 1973.
 • Патон Б. Є. До висот науки. К. 1977 .
 • Бернал Дж. Д. Наука в истории общества. Пер. с англ. М. 1956 .
 • Наука о науке. Пер. с англ. М. 1966.

Шаблон:Stub-meta

Категорія:Надпопулярні статті